Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง รับคณะสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายพัชรดล เดชดำรง ผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน และพนักงานกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ในโอกาสนำข้าราชการอัยการ เข้ารับฟังบรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ รวมทั้งขีดความสามารถของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รวมถึงขีดความสามารถ (Capacity) ของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ในการนี้นายวีรชาติฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปฯ และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อหน่วยงาน ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบังภาพข่าว/PR LCP

ขับเคลื่อนโดย Blogger.