Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง รับคณะผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายชนะพล พวงพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัย์สิน เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ในโอกาสนำผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 265 วิทยากรเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมแตรทอง 1  ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังโดยมี นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 เป็นวิทยากรบรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อนำมาพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังต่อไป

 อีกทั้ง นายชนะพลฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า ด้านการบริหารสัญญา  

ทั้งนี้ นายชนะพลฯ นางวรรณภาฯ และ นายภคินฯ ได้เป็นวิทยากร พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง บนรถบัส  อีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.