Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมหารือแนวทางการการจัดตั้งตลาดเกษตรปลอดภัยร่วมกับสหกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ Food Choice Check

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 5 ตึกสมเด็จย่าฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวสุธิษา เกษเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสินชัย อินมิทิน คนงานทั่วไป เข้าร่วมหารือแนวทางการการจัดตั้งตลาดเกษตรปลอดภัยร่วมกับสหกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ Food Choice Check โดยมีนางกนกวรรณ เส็งคำภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมหารือ ซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว และเกษตรกรเข้าร่วมหารือในครั้งนี้
*การประชุมหารือในครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอำเภอ (คปสอ.) บ้านแพ้ว ได้จัดทำโครงการ food Choice Check ก่อนซื้อ เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญของการเลือกซื้ออาหาร การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น จากการดำเนินการนำร่องร้านอาหารทางเลือกสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในปีนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาร้านอาหารให้เป็นร้านอาหารทางเลือกสุขภาพและมีรายการอาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเพิ่มมากขึ้นอะทิ ตลาดนัดในตำบลต่างๆ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ของทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ดี และมีประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงลดการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้

** สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการทำตลาดปลอดภัยรองรับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและมีผลผลิตที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการ food Choice Check ก่อนซื้อ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะดำเนินการประสานเชิญชวนเกษตรกรและทำความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และยังเป็นหลักประกันว่าเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบปลอดภัยจะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง พร้อมจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคปลอดภัย สุขใจทั้งสองฝ่าย


 

-- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวเยาวรี จงเพียร หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ---

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.