Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนโครงสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก

วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (อาคาร 90 ปี) นายศักดา เนติพัฒน์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนโครงสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก โดยมีนายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส.จังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และนำเสนอรายละเอียดของโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก โดยมีหน่วยงานราชการ สภาองค์กรชุมชน ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้*การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักทิศทางและเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของกองทุน สสส. ตลอดจนแผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ให้ได้รับการกระจายโอกาสมีความเข้มแข็ง สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนภารกิจหน่วยจัดการจังหวัด แนวทางสนับสนุนทุนของ สสส. ในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการทั่วไปให้กับผู้สนใจ การนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ เข่น การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย สังคม ซึ่งโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ประกอบด้วย การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอกฮอร์ในงานบุญประเพณี การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะของนักเรียนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน โรงเรียน การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุนชน การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน การลด ละ เลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรังโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ โดยมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์สมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประเด็นการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน เพื่อรับงบประมาณมาพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มต่อไป

---สัมภาษณ์ : นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส.จังหวัดสมุทรสาคร---


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ,..กิรณา มอญใต้ รายงาน

///////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.