Header Ads

 


สมุทรสาคร - สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางมาพร้อมคณะ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมการทำนาเกลือทะเลในครั้งนี้*นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และประธานวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 ตำบลโคกขาม และประธานกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เกลือของสมุทรสาคร เช่น เกลือสปาแช่เท้า เกลือสมุนไพรขัดผิว เกลืออโรมา สบู่ และเกลือปรับอากาศ มีการการพัฒนาเพื่อจะขอรับเครื่องหมาย อย. ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาชีพทำนาเกลือเป็นภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของคนไทย  สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาเกลือทะเลไทยและพัฒนารองรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ปัจจุบันบ้านสหกรณ์โรงเรียนนาเกลือ เป็นศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขิงเกษตรและวิถีพื้นบ้าน
** นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการวางแผนร่วมกับเกษตรกรนาเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ในการขับเคลื่อนกให้นาเกลือทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีพื้นบ้าน โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู๋คืออาชีพนาเกลือทะเลมาเป็นจุดดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวดูขึ้นตอนการทำนาเกลือทะเล ความสวยงามของธรรมชาตินาเกลือทะเล เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านคงอยู่ให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป

 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.