Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร เพื่อสร้างตลาด เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นายทศพล เจริญสุขใส รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานการแถลงข่าว งานมหกรรมกล้วยไม้และของดีเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเจด็จ ยิ้มถนอม ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานแถลงข่าว* การจัดแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร แบ่งเป็น โซนได้แก่ โซนแสดงพันธุ์กล้วยไม้ นิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ และจัดเช็คอินสำหรับถ่ายภาพ ซึ่งผู้เข้างานสามารถเยี่ยมชมและถ่ายภาพความสวยงามได้ และ โซนที่ การจำหน่ายสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม ที่เป็นของดีของจังหวัดสมุทรสาครจากผู้ผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง **สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีการสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความชำนาญเรื่องการตลาด จะถนัดเรื่องการเพาะปลูกมากกว่า จึงต้องอาศัยภาครัฐ เอกชน หลายๆภาคส่วนสนับสนุนเรื่องด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ฝรั่ง มะนาวแป้นบ้านแพ้ว มะม่วง ปลาสลิด เกลือทะเล และการพัฒนาเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร ส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.