Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย สสว. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อสสว. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย สสว. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางปิยะธิดา อังศุพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานกล่าวเปิด และนายมนตรี ผึ้งผัน ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อสสว. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

*การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงนโยบายมาตรการโครงการต่างๆของ สสว. ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้บริการ SME ระหว่างหน่วยงานเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานส่งเสริม SME ในพื้นที่และขยายความร่วมมือในการให้คำปรึกษาแนะนำส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่  และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Application SME Connext เพื่อเข้ารับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐ การลงทะเบียน SME ONE ID การเข้าถึงบริการภาครัฐ "หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ" และนำเสนอบทบาทภารกิจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา SME และการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานภาคีเครือข่าย อสสว. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา SME ให้สอดคล้องการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรกรรม พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553  และจะได้ร่วมกันวางแผนเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน SME พร้อมกับการแก้ไขปัญหาสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนา SME ตามภารกิจบทบาทของแต่ละหน่วยงาน สร้างประโยชน์ต่อพื้นที่ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมต่อไป
 

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพงษ์พัฒน์ ช่วยเวช นักวิชาการ SME ชำนาญการ --- 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.