Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

  

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่สวนน้ำบ้านคลองแค ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โดยมีนายสมควร จันทร์หงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค นำชมพื้นที่และเป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้


* นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้มาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับนำมาประกอบการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการของรัฐบาล วีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว 2 ประเทศ คือ จีน และคาซัคสถาน ซึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งที่ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีจุดท่องเที่ยวสวนน้ำคลองแค เป็นสวนสนุกที่เกิดจากคนในชุมชน และยังเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีตามฤดูกาล ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จะได้รับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เพื่อจะได้ร่วมวางแผนกับเกษตรกรในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เป็นการดึงเม็ดเงินเข้ามาในชุมชน สร้างรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครต่อไป

 
---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยว ---

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยว ---

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสมควร จันทร์หงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค---

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร---

 

**ข้อมูลภาพถ่าย ; สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.