Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1)

 


 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ ..2567 ครั้งที่ 1โดยมี รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในครั้งนี้ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ (1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2567 (2) การจัดทำร่างคำของบประมาณ พ..2568 ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร (3) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร (4) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ (5) ปัญหาความเดือดร้อนจากการรุกรานของตัวเงินตัวทองลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร (6) ปัญหาปลาหมอสีคางดำระบาดพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร (7) ปัญหาของกลุ่มเกาตรกรทำสวนบ้านเจ็ดริ้ว (8) การผลักดันต้นจากเป็นพืชเศรษฐกิจอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (9) ปัญหาน้ำทะเลหนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาเห็นชอบตามวาระดังกล่าว ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 


 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.