Header Ads

 


บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย คุณอินทัช ประกอบวณิชกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงาน

 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  เซอร์วิส จำกัด โดย คุณอินทัช ประกอบวณิชกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงาน


วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖


บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  เซอร์วิส จำกัด โดย คุณอินทัช ประกอบวณิชกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ ตราพระครุฑพ่าห์ ตราประจำแผ่นดินไทย ตามโครงการสร้างหลักธรรมาภิบาล( Good Governance)  การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เป็นไปในครรลองธรรม ด้วย ๖ หลักการคือ


๑. หลักคุณธรรม


๒. หลักนิติธรรม


๓. หลักความโปร่งใส


๔. หลักความมีส่วนร่วม


๕. หลักความรับผิดชอบ


๖. หลักความคุ้มค่า


เพื่อให้บุคลากร มีประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผล ให้เกิดผลลัพธ์การรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม สร้างคนดี ให้เป็นคนเก่ง สู่การเป็นคนที่มีคุณภาพ


โดย นายอุตมะ ปภาภูธนันต์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต นักวิชาการด้านวัฒนธรรม เป็นผู้ให้การบรรยายข้อมูล ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนปฎิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 


ด้วยหลัก ๓ มิติ ๕ คุณธรรม "พอเพียง  วินัย จิตอาสากตัญญู สุจริต" ด้วยการสร้างเสริม ความซื่อสัตย์ กตัญญู ความดี ผ่านเรื่องราว องค์พญาครุฑ คุณค่าที่คู่กับแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต นิคมอุสาหกรรมบางปู ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการขับเคลื่อนโดย Blogger.