Header Ads

 


รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการเมืองปากน้ำโพ-และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมหารือการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 31 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ   นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมาขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเนื่องด้วยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตรวมถึงส่งผลต่อภาคการเกษตรและภาคการผลิต ด้วยประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์มากกว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดกว่า 4,365,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73 ของพื้นที่จังหวัด และรายได้จากภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 25.7 หรือ 28,090 ล้านบาท ดังนั้น ถ้าขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนมากประกอบกลับ ผลจากการคาดการณ์ในปี 2568 ประเทศไทยจะประสบปัญหา ภัยแล้งหรือเอลนีโญ โดยมีสัญญาณเตือนที่เด่นชัด ได้แก่ ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดมีปริมาณต่ำสุดในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 5.91 ร้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของปริมาณความจุน้ำในบึง และเมื่อเปรียบเทียบกับวันเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 181.38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.47 จึงเป็นที่น่าวิตกกังวลกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น และเพื่อให้บึงบอระเพ็ดสามารถรักษาระบบนิเวศและประชาชนมีน้ำสำหรับผู้บริโภคอย่างเพียงพอจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และกำหนดเป้าหมายให้เพิ่มปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดให้ได้ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้     ในช่วงบ่ายนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนา และจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด และ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเมนูอาหารทางเลือก และ นิทรรศการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง การดำเนินโครงการเมนูอาชีพ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ที่คาดว่าจะได้ผลกระทบจากภัยแล้งตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์ไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 600 รายเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ หันมาปลูกพืชน้ำน้อย หรือทำนาแบบเปียกสลับแห้ง อันจะช่วยลดการใช้น้ำ และลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน มันเป็นสาเหตุการเกิดสภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง ด้วย     หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ รับชมคลิป บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการจัดทำเมนูอาหารทางเลือกของชาวนครสวรรค์ พร้อมกับมอบนโยบาย ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้   หลังจากนั้น เมื่อเวลา 15.40 น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้ออกเดินทาง จากอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด ไปยังจุดสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่ประตูระบาย น้ำปากคลองบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ด และการเตรียมการป้องกัน และลดผลกระทบ จากสถานการณ์เอลนีโญ ในพื้นที่นครสวรรค์ จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาทางภัยเขต 8 นครสวรรค์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และ พบปะพูดคุยกับประชาชน ที่อาศัยโดยรอบในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ของประชาชนรอบบึงบอระเพ็ด  หลังจากนั้นเวลา 16.55 น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางออกจากจุดสูบน้ำแม่น้ำน่าน เข้าสู่ประตูระบายน้ำ ปากคลองบึงบอระเพ็ด ไปยัง วัดบางเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และมอบถุงแทนความหวังใย จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 130 ถุง พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางเคียน โดยวันนี้ได้มีการสั่งการถึง ประปาส่วนภูมิภาค ให้รีบดำเนินการเข้าช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่บางเคียนโดยเร่งด่วน

⛵️⛵️ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240 ⛵️⛵️
ขับเคลื่อนโดย Blogger.