Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเวทีวิเคราะห์และประเมินศักยภาพจังหวัดการจัดการตนเอง จังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเวทีวิเคราะห์และประเมินศักยภาพจังหวัดการจัดการตนเองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสมศรี วานิชสำราญ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดเวที ,นายสุริยา แก้วชิงดวง รองนายกเทศบาลนครอ้อมน้อย กล่าวต้อนรับ และมีภาคีภาคประชาสังคม ภาคราชการ ผู้แทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ 
การจัดเวทีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปรับระบบปฏิบัติงานและการปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชนสู่จังหวัดจัดการตนเอง และเป็นการประเมินศักยภาพตามคุณสมบัติจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งยังมีการชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาร่วมกัน ให้ได้รู้จักตัวเอง ทุน และทรัพยากรของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่จังหวัดจัดการตนเอง และมีการตอกย้ำเป้าหมาย หลักคิด ทิศทางการปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชนสู่จังหวัดจัดการตนเอง และทำความเข้าใจเครื่องมือ กระบวนการในการวิเคราะห์คุณสมบัติสำคัญและตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งนางสุรนุช บุญจันทร์ ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ตามคุณสมบัติสำคัญของจังหวัดจัดการตนเอง 10 ข้อ  


** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรกรรม และประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553  ให้ผู้เข้าร่วมเวทีเข้าใจ เพื่อจะได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรตามภารกิจบทบาทของแต่ละหน่วยงาน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านเกษตรกรรมต่อไป  


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสุรนุช บุญจันทร์ ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ---

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง คณะกรรมการวิเคราะห์แะประเมินจังหวัดจัดการตนเองกลางล่าง 2 ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.