Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ต้อนรับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานเกษตรผสมผสานจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับนายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มาศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้
การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ความรู้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำการทำเกษตรผสมผสานโดยไม่พึ่งสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปลูกพืชสร้างรายได้ชนิดใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการเพิ่มทักษะทางการเกษตรเพื่อนำไปประยุกต์ในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ของตนเอง การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มาดูกิจกรรมการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ,น้ำหวานช่อดอกมะพร้าว ,น้ำช่อดอกมะพร้าว และการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ที่แปลงมะพร้าวน้ำหอมของนายพิศณุ ลิ่มกองลาภ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว รวมถึงการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด ของเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
**ด้านสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้เกิดระบบหมุนเวียนในแต่ละกิจกรรมของการเพาะปลูก เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือนและชุมชน ลดความเสี่ยงเรื่องของราคาผลผลิต เรื่องโรคระบาดของศัตรูพืช ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี และสนับสนุนให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์  นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ---

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

 

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.