Header Ads

 


บิ๊กเก่ง-ลงพื้นที่บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการป้องกัน และลดผลกระทบ จากสถานการณ์ "เอลนีโญ"

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น ณ ประตูระบายน้ำปากคลองบึงบอระเพ็ดตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ ในบึงบอระเพ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ  เป็นที่ทราบกันดีว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเฝ้าระวังปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" ซึ่งจะส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เพื่อการ อุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อใช้การประกอบการอาชีพ และการรักษาระบบนิเวศต่อเนื่องจนถึงปี 2568  โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันเดินเครื่องสูบน้ำ เป็นปฐมฤกษ์ในการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด เป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์"เอลนีโญ" ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนและระบบนิเวศที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศไทย และป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์"เอลณีโญ" ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์
ที่อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค /น้ำเพื่อการประกอบอาชีพ ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2568 โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ด ซึ่งปัจจุบันมีระดับน้ำลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้าน และระบบนิเวศที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศไทย 
ในลุ่มเจ้าพระยา และลุ่มน้ำอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ 
ต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ดำเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้
1. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตประปาหมู่บ้าน
ในบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง พร้อมบุคลากร และงบประมาณ จากกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมประมง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดมาทำการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ผ่านคลองบอระเพ็ด ไปยังบึงบอระเพ็ด ไม่น้อยกว่า 70 วัน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในสระผลิตประปาหมู่บ้าน ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด จำนวน 8,273 ครัวเรือน 20,400 คน  
2. การสูบน้ำจากโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด 
ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ด้วยเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า เข้าพื้นที่บึงบอระเพ็ดเพื่อรักษาระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึงปัจจุบัน
การสูบน้ำทั้ง 2 แห่งในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดให้ได้ 60 ล้าน ลบ.ม. ภายในเดือนกันยายน 2566 และปริมาณรวมทั้ 100 ล้าน ลบ.ม. ภายในเดือนตุลาคม 2566 เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการรักษาระบบนิเวศ ต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนในปีหน้า 🦋🦋ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240🦋🦋
ขับเคลื่อนโดย Blogger.