Header Ads

 


ปราจีนบุรี-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 ปราจีนบุรี-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายศุภสิทธิ์  ดีรักษา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายเจริญฤทธิ์  จันทร์เจริญ  ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  

โดยการอบรมตามโครงการดังกล่าวเพื่อใช้ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  โดยน้อมนำและเผยแพร่หลักการทรงงาน และมีความตระหนักในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบ่มเพาะให้มีคุณลักษณะอย่างพอเพียง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

สำหรับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีกำหนดการอบรมจำนวน 2 วัน (9-10 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้เข้ารับการอบรมได้รับเกียรติจาก นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ให้เกียรติมามอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรม  โดยในวันนี้มีคณะครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา

  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.