Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2566


วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่วิสาหกิจชุมชน อัพทูฟาร์ม บ้านบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงานดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นๆ 2.ประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า 3.การจัดทำฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) 2 ภาษา 4.ผลการดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล และวาระเรื่องเพื่อพิจารณา กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อที่จะได้พบปะและเข้าถึงผู้ประกอบการที่จะคัดเลือกมาส่งเสริม ณ วิสาหกิจชุมชน อัพทูฟาร์ม บ้านบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระของที่ประชุมครั้งนี้


**ด้านนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอการส่งเสริมขับเคลื่อนภาคการเกษตรนาเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพและวิถีพื้นบ้าน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน และได้นำเสนอเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว กลุ่มผู้ผลิตเตาเผาถ่านไร้ควันและเตาเผามะพร้าวควันน้อย ซึ่งเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดฯ จะประชาสัมพันธ์ผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ พร้อมจะได้ประสาน กระตุ้น หนุนเสริม การขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร นำไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ประธานวิสาหกิจชุมชน อัพทูฟาร์ม บ้านบางน้ำจืด -- -

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร -- 

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.