Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม "ทลฉ. ใส่ใจ ให้ความสำคัญ"

   ที่ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ จังหวัดระยอง เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม "ทลฉ. ใส่ใจ ให้ความสำคัญ" โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ,เทศบาลตำบลบางละมุง ,เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และผู้แทนจาก 39 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งในโครงการชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและวันนี้ท่าเรือแหลมฉบัง/ยังมีการให้ความรู้ ในเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์ พัฒนาชุมชนคนรุ่นใหม่ สู่ยุค New Normal Digital Marketing Trends 2023" เพื่อให้ชุมชนได้ต่อยอดทางความคิดและสามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม CSR “คืนชีวิตสู่สายน้ำ” โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลูกปลากะพงขาวสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.