Header Ads

 


ชลบุรี - ทลฉ.จัดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนรอบท่าเรือ

 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ จัดฝึกสอนทำผลิตภัณฑ์หนังไก่กรอบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรอบท่าเรือฯ มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เสริมสร้างให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง ยังเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายวีรชาติ  พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายชนะพล พวงพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนจากชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการฯ 

นายวีรชาติ  เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน  51,180.- บาท ในการจัดการฝึกสอนผลิตภัณฑ์หนังไก่กรอบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เสริมสร้างให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง ยังเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้รับเกียรติจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธนเป็นวิทยากร 

สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่เกิดจากคณะอนุกรรมการพัฒนา ชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีภาคประชาชน (ชุมชน) หน่วยงาน รัฐและท่าเรือแหลมฉบัง เป็นคณะทํางาน ร่วมกําหนดโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณ และอยู่ในกรอบการดําเนินโครงการของ คณะทํางานดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน (รวม 9 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และทักษะ ด้านอาชีพและเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว โดยอาชีพที่ท่าเรือแหลมฉบัง เคยส่งเสริมให้กับชุมชนได้แก่ การทําอาหาร ขนมถ้วย กุ๊ยช่าย สับปะรดกวน การปลูก ผักไฮโดร และการทําดอกไม้จันทน์ ฯ ซึ่งการส่งเสริมอาชีพของท่าเรือแหลมฉบัง ในบางผลิตภัณฑ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชน และสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนได้อีกด้วย

สําหรับ วันนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพ ทําหนังไก่กรอบ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความ สนใจจากชุมชนรอบ ท่าเรือแหลมฉบัง ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 80 คน และท่าเรือแหลมฉบัง จะได้จัดให้มีกิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังอีกหลายโครงการในอนาคตขับเคลื่อนโดย Blogger.