Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2566 เกือบ 200 ทุน เป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท


ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) และเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมพิธี


นายวีระยุทธ์ กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต
โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้ครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนในชุมชนๆ ละ 5 คน โดยท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง 7 ครั้ง จำนวน 6,570,000 บาท แล้ว ซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจำนวน 192 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 960,000 บาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.