Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตเตาเผาถ่านไร้ควันและเตาเผามะพร้าวควันน้อย เพื่อนำไปประกอบการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม

 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ ฟาร์มพอใจ เกษตรอินทรีย์บ้านแพ้ว ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวเจนจิรา จริวิทยานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอภิชัย ฮั้วบางยาง ประธานกลุ่มผู้ผลิตเตาเผาถ่านไร้ควันและเตาเผามะพร้าวควันน้อย เป็นผู้ให้ข้อมูลและสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้
*กลุ่มผู้ผลิตเตาเผาถ่านไร้ควันและเตาเผามะพร้าวควันน้อย ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มได้ริเริ่มทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพึ่งพาตนเองในระยะเร่งด่วน โดยการใช้พื้นที่เท่าที่มีอยู่ของสมาชิกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จากการปลูกพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ไว้บริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่ายให้มากที่สุด โดยกลุ่มได้จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดรายจ่าย และการปลดเปลื้องหนี้สิน ด้วยศาสตร์พระราชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายและปลดเปลื้องหนี้สินของครอบครัว รวมถึงแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในระยะเร่งด่วน และการศึกษาระบบอันจะนำไปสู่แผนในระยะยาว การรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน นำพาไปสู่ประชาชนระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ประชาชนมีความสุขสดใส ปลอดภัยในด้านสุขอนามัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในระยะยาว ปัจจุบันได้ผลิตเตาเผาไร้ควัน และเตาเผามะพร้าวควันน้อย กำลังพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งเพื่อนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด**ด้าน สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตเตาเผาถ่านไร้ควันและเตาเผามะพร้าวควันน้อย และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม คือ 1.การทำเตาเผาไร้ควัน และเตาเผามะพร้าวควันน้อย สามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 2.เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) การทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้พื้นที่ไม่มากแต่ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นำมาบริโภคในครัวเรือน มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นการช่วยลดรายจ่าย เหลือก็จำหน่ายได้ราคาดี เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เกิดความเข้มแข็ง อุ้มชูครอบครัวได้ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรต่อไป


---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายอภิชัย ฮั้วบางยาง ประธานกลุ่มผู้ผลิตเตาเผาถ่านไร้ควันและเตาเผามะพร้าวควันน้อย  ---

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.