Header Ads

 


กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.45 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดการเสวนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค์ โดยแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ อันมีความงดงามและมีคุณค่า เป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ   " แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยใช้แนวคิด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวพร้อมใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาการตลาดประชาสัมพันธ์ ผสมผสาน วิถีชีวิตชุมชนอาหารถิ่น วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ เสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และขยายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น    นายชยันต์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ระยะยาวให้กับกลุ่มจังหวัดทั้งหมด ทั้งแรงงานเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไป  ทางด้านนายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ข่าวว่าโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการด้านท่องเที่ยวและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยในกิจกรรม ได้รับเกียรติวิทยากร จากผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพทื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) วิทยากรจากกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด มาให้ความรู้ในครั้งนี้🌐บิว รอบรั้วภูธร 0910247354🌐
ขับเคลื่อนโดย Blogger.