Header Ads

 


นราธิวาส-องคมนตรีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

 นราธิวาส-องคมนตรีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายศุภรัชต์  อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (สำนักงาน กปร.) นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมทำงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แบบบูรณาการ และจังหวัดนราธิวาส ได้จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” เป็นประจำทุกปี และในปี 2566 นี้ นับเป็นปีที่ 24 ของการจัดงาน และเป็นปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินงานมากกว่า 4 ทศวรรษ โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในด้านการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 รวม 5 วัน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง


ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดูแล รักษา “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเปรียบเสมือนตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการศึกษาและการพัฒนา ที่จะสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ราษฎร พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานไปถ่ายทอด
สู่พี่น้องประชาชนและนำไปปฏิบัติต่อตนเองและชุมชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “พิกุลทอง ขยายผลองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ นิทรรศการ “เปิดบ้าน...ตามรอยพ่อ” การเสวนา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับทิศทางการต่อยอดขยายผลการพัฒนา สู่กลุ่มเครือข่าย” นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางเลือกสู่ความยั่งยืน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมถ่ายทอดสด จำนวน 8 หลักสูตร อีกทั้งได้มีการให้ความรู้ในกิจกรรม “เกร็ดความรู้รอบตัว” ทางด้านการเกษตร จำนวน 8 เรื่อง และตลาดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล รวมไปถึงผลิตผลและสินค้าแปรรูปอื่นๆ ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และการดำเนินงานตลาดออนไลน์ “พิกุลทองมาร์เก็ต” รวมทั้งการให้บริการนั่งรถลากพ่วงเยี่ยมชมงานในทุกวันตลอดการจัดงาน


ด้านนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า เป็นความปลาบปลื้มยิ่งนัก ที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนราธิวาส ได้จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ขึ้น เพราะการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ
ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ด้วยทรงห่วงใยราษฎร และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรของพระองค์ ดำรงชีวิตด้วยความยั่งยืน ร่มเย็นและเป็นสุขสืบไป ทั้งนี้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ คือตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่สามารถให้ประชาชนในพื้นที่ได้
เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง รวมทั้ง สามารถนำไปสู่
การพึ่งตนเองได้ยั่งยืนต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.