Header Ads

 


ผอ.ฟ้า นำเจ้าหน้าที่ ตบเท้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ”คนของแผ่นดิน” ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ครั้งที่11

 ผอ.ฟ้า นำเจ้าหน้าที่ ตบเท้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ”คนของแผ่นดิน”  ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน  ครั้งที่11   


 

พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์  จักรพันธ์ุ ประธานมอบรางวัล”คนของแผ่นดิน”เชิดชูเกียรติในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ครั้งที่ 11 ผอ.ฟ้า รับ 2 รางวัล”แม่ดีเด่น”พร้อมพระปีเตอร์บุตรชายและคณะทีมงานรักษาความปลอดภัย


เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2566 ที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง ห้องบอลรูม ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์  จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”คนของแผ่นดินในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูนเกียรติ”แม่ของแผ่นดิน”ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566


เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2566 ท่ีประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องเป็นวันวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลท่ี 10 แม่ของแผ่นดินของพวกเราทุกคนพวกเราลูกท่ีดีร่วม แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลร่วมแสดงความกตัญญูต่อแม่ของแผน่ ดินและแม่ ของตนเอง


ในวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาปีน้ีในอันท่ีจะเทิดพระเกียรติถึงพระราชกรณียกิจต่างๆและทรงเป็น ห่วงพสกนิกรชาวไทยนับเป็นบุญของประเทศไทยประชาชนคนไทยที่มีสิ่งศักสิทธ์ิคอยปกป้องคุ้มครองไม่ว่าจะเป็น สถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะด้วยบุญบารมี ของพระองค์ท่าน


ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 


คณะกรรมการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันได้เกิดแนวคิดในการจัดงาน“คนของแผ่นดิน”ข้ึนเพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้เกิดการทำดีและเป็นแบบอย่างในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบรางวลั แด่บุคคล“แม่ดีเด่นแห่งปี”, “แม่พิมพ์ต้นแบบ” สาขา“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”, “ผู้นำและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น”, “ครูดีเด่น”, “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น”“ลูกตัวอย่างดีเด่น”,“สตรีต้นแบบ”สาขา(นักบริหารดีเด่น,นักธุรกิจดีเด่น)และ“เยาวชน ต้นแบบ”ที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างท่ีดีจากทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพเพื่อเป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับ สังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนซึ่งการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้น แบบอย่างชีวิตท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไปและตามรอยพระยุคลบาทการทำความดีเพื่อสนอง คุณแผ่นดินเพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน


โดยมี ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)ประธานจัดงานกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องบุคคลที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ทั้งข้าราชการ พระภิกษุ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไปตลอดจนเด็กเยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป


ในงานนี้  ทาง ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล เจ้าของสถานีทีวีดาวเทียมจานดำช่อง 160 สายบุญ ได้เข้ารับ 2 รางวัล ด้วยกันประกอบด้วย 1.รางวัล แม่ดีเด่นแห่งปี  ประจำปี 2566  2.รางวัล”สตรีศรีสยาม ”สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาดีเด่น พร้อมด้วยพระปีเตอร์ (พุทธสรโณ) บุตรชาย ของ ผอ.ฟ้า จากวัดป่าคลอง 11 หนองเสือ จว.ปทุมธานี ได้รับรางวัล”ลูกตัวอย่างดีเด่น” รวมทั้งทีมงานเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยติดตาม ผอ.ฟ้าเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยผอ.ฟ้ากล่าวว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ดีใจที่ทาง ดร.อำนาจ เป็นผู้ที่คัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัล โดยเฉพาะครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่น้องๆที่ได้คอยดูแลความปลอดภัย ให้ ผอ.ฟ้าในขณะที่เราเดินทางทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ก็ได้เข้ารับรางวัลทั้งคณะ นอกจากนี้ก็มีพระปีเตอร์บุตรชายที่ได้ไปบวชอยู่ก็มารับรางวัลลูกดีเด่นในปีนี้ทุกอย่างมันลงตัวพอดี และภูมิใจที่คนรอบข้าง รอบกายเราได้ทำสิ่งที่ดี ซึ่งการทำความดีที่เราทำแล้วก็อยากให้คนรอบกายปฎิบัติไปด้วย ซึ่งการทำความดีก็รู้อยู่ว่าทำยาก ต้องใช้เวลา บางครั้งต้องใช้เงินอย่างมหาศาล 


ซึ่งวันนี้ทาง ผอ.ฟ้าก็ร่วมสมทบทุน บริจาคเงิน 250,000 บาท โดยให้ทาง ดร.อำนาจ ดำเนินการในการสมทบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นผ้าห่ม ทุนการศึกษาเด็ก ทุนอาหารกลางวัน ช่วยคนพิการ ตำรวจตระเวนชายแดนทางภาคใต้ รวมทั้งชาวดอยที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ก็ให้ทาง ดร.อำนาจส่งต่อเป็นเหมือนสะพานบุญ ซึ่งทาง ผอ.ฟ้าก็จะดำเนินการช่วยเหลือแบบอย่างนี้ตลอดไป


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.