Header Ads

 


ชลบุรี - CNNC ร่วมกับ ทลฉ. เปิดบ้านรับชุมชนรอบท่าเรือเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 งานก่อสร้างงานทางทะเล

   ที่ ห้องประชุมกาลัญญุตา สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายชุย จี้โจง ผู้อำนวยการโครงการฯ นายชัยชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ ผู้จัดการโครงการฯ ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทน อำเภอศรีราชา ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง ผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประธานชุมชน และประธานกลุ่มประมง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม


โดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ผ่านวีดิทัศน์ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการฯ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ และการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

เนื่องจากโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมในการ ดำเนินโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือแก้ไขและลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยในการก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม หรือ EHIA อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยติดตาม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างฯและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จากประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโครงการฯ การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ผ่านวีดิทัศน์ ในวันนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฯ และการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA รวมถึงการแก้ไขปัญหาตามข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของประชาชนที่ผ่านมา ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความ วิตกกังวล ทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อการ พัฒนาโครงการฯ

นายชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ  กล่าวว่า กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้รับจ้างก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการ กิจกรรมจากการเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ ในพื้นที่ก่อสร้างก่อสร้าง เป็นการเยี่ยมชมการก่อสร้าง โครงการฯ ผ่านวีดิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากขณะนี้ โครงการกำลังเร่งรัดการก่อสร้าง

แต่อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยังเป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเช่นเดิม เพื่อให้ ชุมชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการฯ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.