Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ

   ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,750 บาท โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และพนักงานร่วมมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้


ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มีมติรับทราบและให้อนุมัติเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน และกิจกรรมให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุในเขตชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่รับมอบเงินสนุนในครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกราด เป็นเงิน 123,750 บาท 2.โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาเก่า เป็นเงิน 88,000 บาท และ3.โรงเรียนผู้สูงอายุ วิท’ลัย วัยหวาน ชุมชนบ้านแหลมทอง เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,750 บาทยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.