Header Ads

 


อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยพร้อมด้วยนางนิยมล ยาวินัง  ปลัดอาวุโสฯ นายอำนาจ มหายนต์ ปลัดอำเภอฯ นายวริธ ไกยสิทธิ์ ปลัดอำเภอฯโดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรม


นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เผยว่า การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกรณีแผ่นดินไหวอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกรณีแผ่นดินไหวประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีแผ่นดินไหวและนำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564 ถึง 2570 ไปสู่การปฏิบัติทุกระดับทดสอบประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนเผชิญเหตุให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับอำเภอต่อไป
ขับเคลื่อนโดย Blogger.