Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความรู้การขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของประเทศ

    ที่ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 4 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มการจัดการวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มการจัดการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และกลุ่มการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังบรรยายข้อมูลพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของประเทศ

   ในการนี้ นางวรรณภาฯ ได้บรรยายสรุป ถึง บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ตลอดจนบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 , ขั้นที่ 2 และ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 และโครงการที่ช่วยส่งเสริมด้านการ Shift Mode (โครงการขนส่งตู้สินค้าทางราง และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A) ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ อาทิ มาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ท่าเรือแหลมฉบังบริหารจัดการในปัจจุบัน การบริหารจัดการของกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม ( CSR) และลักษณะการบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) เหมือน หรือ แตกต่าง กับการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงนำคณะฯ ขึ้นชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.