Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลลำไยอ่อนคัดทิ้งของลำไยพันธ์พวงทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นน้ำลำไยเข้มข้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

 


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลลำไยอ่อนคัดทิ้งของลำไยพันธ์พวงทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นน้ำลำไยเข้มข้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยมีนายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.วีระสิทธิ์ พินจำรัส หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้*การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อจดทะเบียนหรือจัดทำลิขสิทธิ์น้ำลำไยเข้มข้นจากลำไยอ่อนคัดทิ้งของลำไยพันธุ์พวงทองเป็นน้ำลำไยเข้มข้น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และหาแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำคำขอจดอนุสิทธิ์บัตร ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลลำไยอ่อนคัดทิ้งของลำไยพันธ์พวงทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นน้ำลำไยเข้มข้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ความรู้และหาแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำคำขอจดอนุสิทธิ์บัตร และแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางกระบวนการจัดทำคำขอจดอนุสิทธิบัตร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะได้นำข้อสรุปไปขับเคลื่อนดำเนินการจัดทำคำขอจดอนุสิทธิ์บัตรต่อไป

**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร หนุนเสริมให้เกษตรกรมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยอ่อนที่ตัดทิ้งแล้ว กลับมาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ความสำคัญถึงการจดอนุสิทธิ์บัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเกษตรกรในอนาคต ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร รวมถึงการเตรียมพร้อมในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร และยังเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลผลิตด้านการเกษตร สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ต่อไป

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ดร.วีระสิทธิ์ พินจำรัส หัวหน้าโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ---

 


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางถนอมวงษ์  อ่อนละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ---

 --- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ --- 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.