Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

 


วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 ซึ่งตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 และได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จนได้สมาชิกครบองค์ประกอบ ตามมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 จึงมีการจัดประชุมในครั้งนี้*การประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 หมวด 1 การเลือกประธาน และรองประธาน ซึ่งก่อนการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ด้วยถ้อยคำตามที่ข้อบังคับได้กำหนด และเริ่มการประชุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานของที่ประชุม เพื่อดำเนินการเลือก ประธานสภาและรองประธานสภา จากสมาชิกตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 โดยให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเป็นเสียงชี้ขาด เมื่อเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแล้วจะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมด้วย
**ด้านผลการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ผลปรากฏว่า นายศักดา  เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ของอำเภอบ้านแพ้ว ได้รับความไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอีกสมัย ซึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี และการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน

**ด้านผลการเลือกรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 คน ผลปรากฏว่า นายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และนายบุญล้อม  พุ่มมณี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง เป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2 ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร รับรองมากกว่ากึ่งหนึ่ง และที่ประชุมได้มีวาระพิจารณาการปรับโอนงบประมาณสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อีกทั้ง ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ส่งรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ต่อไป 


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.