Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือและทั้ง 3 แห่ง รับฟังการดำเนินการ โดยเน้นย้ำให้มีการควบคุมดูแลสุนัขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พื้นที่กองทัพเรือมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดจากสุนัขจรจัด


          วันที่ 7 มิ.ย.66 พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , กองเรือยุทธการ และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามลำดับ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี          การเยี่ยมชมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดทั้ง 3 แห่ง ตลอดจนผลการดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีเมตตาธรรม เช่นการจัดให้มีการดูแลสุขภาพและรักษาโรค , การทำหมัน , การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง และเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัขสามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงได้ เพื่อให้พื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือสามารถควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดได้อย่างเป็นระบบ มีจำนวนสุนัขจรจัดที่สามารถควบคุมโดยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือปลอดจากสุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรือ ตามเจตนารมณ์ของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 


          นอกจากการรับฟังการดำเนินการตามแผนงานอย่างมีมาตรฐานแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ และขอให้มีการประสานการทำงานให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

          เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกำลังพลในภาพรวมต่อไป


          ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็นให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.