Header Ads

 


ปราจีนบุรี-สุดปัง...โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน


 ปราจีนบุรี-สุดปัง...โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสมาทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอนุรักษ์  วิจารณ์  ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาปราจีนบุรี เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ (Propasal) ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ในโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน ส่วนกลาง เป็นผู้สอบถามถึงโครงการที่จะเกิดขึ้น

 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  เมตตา  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ได้นำนักเรียนจำนวน 3 ทีม ในการนำเสนอโครงการ ทีมแรก “ผู้นำแสงสว่างสู่ชุมชน” โดยนักเรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหลักสูตรการอบรมช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เป้าหมายเป็นชุมชนบ้านขอนขว้าง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทีมที่สอง “ก่อเก่ง” โดยนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้ากำลัง จัดให้มีหลักสูตรการอบรมวิชาช่างติดตั้งและบำรุงประปาและบาดาล เป้าหมายชุมชนบ้านเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี และทีมที่สาม “PCT ออมสิน Air Service Season 2 “ โดยนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จัดให้มีหลักสูตรการอบรมช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ พื้นที่เป้าหมายชุมชนบ้านไม้เค็ด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร นักเรียนจะเป็นผู้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจากการฝึกประสบการณ์ นำมาต่อยอดให้กับชุมชน โดยจะมีครูผู้ควบคุม คอยเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลา

 นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนอกจากจะส่งผลดีกับนักเรียนนักศึกษา ในการใช้ความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่งต่อให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่ผู้เรียนสายอาชีวะ ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนได้มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อชุมชน นอกจากนั้นชุมชนเองก็ยังได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ เมื่อชาวบ้านได้มีความรู้จากการอบรมแล้ว สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ประหยัดค่าไฟฟ้า รู้จักการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานสีเขียว

 นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะศึกษา เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเป็นมืออาชีพ และเป็นคนดีของสังคมและชุมชน สำหรับโครงการในครั้งนี้ทางธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนเงินโครงการถึง 400,000 บาท เพื่อต้องการสร้าง 1 ตำบล 1 อาชีพให้กับชาวบ้าน โดยจะมีการลงพื้นที่อบรมอาชีพให้กับชาวบ้านระยะเวลา 8 วัน และยังสามารถคัดเลือกตัวแทนชาวบ้านในการขอทุนจากธนาคารออมสิน ในการเปิดกิจการเป็นของตนเองได้อีกด้วย


ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.