Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการขับเคลื่อนงานกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาบ้านเจริญสุข หมู่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอบรมการปลูกต้นอ่อนปลอดสารพิษ โดยมี พ.อ.ปิยะ  เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดโครงการ และ พ.อ.หญิง ณัฎฐ์ภัทร์ตา สงเคราะห์ราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล กล่าวรายงาน ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง โรงเรียนบ้านเจริญสุข และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

* การอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำศาสตร์พระราชา อันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมการปลูกต้นอ่อนปลอดสารพิษ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรักษา สืบสาน และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานบูรณาการ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุมทรสาคร ในครั้งนี้ เป็นการรักษา สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชา ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเพื่อพัฒนาต่อยอดนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ ไปขับเคลื่อนพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และต้องขอบคุณ พ.อ.ปิยะ  เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อีกทั้งสำนักงานฯได้รับฟังประเด็นปัญหาด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป

 

-- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ พ.อ.ปิยะ  เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

 ** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร /น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.