Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการยกระดับสถาบันเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสมบัติ อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับสถาบันเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต เข้าสู่กระบวนการรวบรวมและแปรรูป โดยมีนายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ซึ่งมีนายธราธร ขันเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายศักดิ์ชัย เหล็กไหล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เป็นวิทยากร พร้อมมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 20 ราย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


* การดำเนินการโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร จากแหล่งผลิตเข้าสู่กระบวนการรวบรวมและแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีการบริหารจัดการผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต เช่น แปลงเกษตรกร เกษตรกรสมาชิก สถาบันเกษตรกร เข้าสู่กระบวนการรวบรวมและแปรรูปต่อไป 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสมบัติ  อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ---

 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.