Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023 (IMDEX ASIA 2023) และเข้าร่วมการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th IMSC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

          ในระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023 (IMDEX ASIA 2023 : International Maritime Defense Exhibition ASIA 2023) และเข้าร่วมการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th IMSC : International Maritime Security Conference) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือและผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆ 40 ประเทศ , ประเทศร่วมแสดงนิทรรศการ 30 ประเทศ ตลอดจนเรือรบจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน 25 ลำ โดยกองทัพเรือจัด ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานฯ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์          นิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023 (IMDEX ASIA 2023) เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นทุก 2 ปี ณ สาธารณรัฐประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือและผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ตลอดจนประสานความร่วมมือทางด้านความมั่นคง และเทคโนโลยี ซึ่งในงานดังกล่าว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้าพบหารือระดับทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงจากกองทัพเรือมิตรประเทศ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศไทยตั้งแต่ระดับนโยบาย

          สำหรับการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th IMSC)  เป็นการประชุมต่อจากงาน IMDEX ASIA 2023 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเจรจา หารือ และสร้างความร่วมมือให้ทะเลเป็นที่ที่ปลอดภัย มีความมั่นคง และเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำจากทั่วโลกบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคง ความร่วมมือ และสันติภาพในทะเล โดยกองทัพเรือได้แสดงจุดยืนในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในทะเลผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ทะเลเป็นที่ที่ “คนไทย” สามารถแสวงหาประโยชน์ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย          เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือที่มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมนิทรรศการ IMDEX ASIA 2023 และการประชุม IMSC ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า กองทัพเรือให้ความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ทั้วโลกผ่านการดำเนินการทางการทูต ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของกองทัพเรือ นอกเหนือจากการใช้กำลังทางเรือในการรักษาอธิปไตย และความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนไทยที่ใช้ทะเลในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ ให้สมกับเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.