Header Ads

 


✨✨ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ ตรวจเยี่ยม โครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม​ จังหวัดนครสวรรค์ ✨✨

🐅วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยม โครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะฯ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชกำรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย​ นางพรเพชร​ เ​ขม​วิ​รัตน์​ ยายชุมพิชญ์​ เดชะ​รัฐ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ นายสุวัฒน์​ จันทร์​สุข​ ปลัดจังหวัด​นครสวรรค์​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับในครั้งนี้     โดยทางกระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินโครงการฯ ในจังหวัดนครสวรรค์ มีเป้าหมายผู้ใช้ยาเสพติด ที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 1,250 ราย โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่1 เป้าหมาย 750 ราย 15 รุ่นๆละ 50 ราย ได้ดำเนินการไปแล้ว 14 รุ่น จำนวน 683 ราย  ครั้งที่2 เป้าหมาย 500 ราย 10 รุ่น อยู่ในระหว่างให้อำเภอกำหนดการจัดอบรมฯ โดยในส่วนของอำเภอลาดยาว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย ใช้หลักสูตร 15 วัน โดยมีตารางการอบรมฯ อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างทักษะทั้งด้านร่างกานและจิตใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา และการแนะแนวการศึกษาในการประกอบอาชีพต่างๆ ต่อมาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินชมบูทของดีแต่ละอำเภอต่างๆ ทั้ง 15 อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย🐓ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🐓
ขับเคลื่อนโดย Blogger.