Header Ads

 


ปราจีนบุรี-วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล

 ปราจีนบุรี-วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล

วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายรณรงค์  นครจินดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล โดย ดร.บังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี       ในนามของคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์   วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล จังหวัดปราจีนบุรี  ได้กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย  มาแต่โบราณ เป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน  สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี

การจัดโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล จังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้   เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน  มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชน และหน่วยงาน การจัดงานในครั้งนี้มีเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2๐๐ คน โดยผู้เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม หลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำการสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานได้มีการรดน้ำขอพรจากพระสงฆ์  หลังจากนั้นได้ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับมีการแสดงฟ้อนรำจากตัวแทนของแต่ละอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี

ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา  096-3148288

ขับเคลื่อนโดย Blogger.