Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมมอบเงินจัดงานประเพณีสงกรานต์

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2566 ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2566  โดยมีนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะของชุมชนรวมถึงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ซึ่งทางชุมชนได้ขอให้เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ และเทศบาลได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภค อาทิ การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วางท่อระบายน้ำ การซ่อมแซมถนน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ จัดระเบียบ การจราจร การจอดรถ  ตีเส้นห้ามจอดรถ  ด้านความสะอาดของพื้นที่ อาทิ ขอถังขยะ เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ล้างถนน เก็บป้ายโฆษณา

   นอกจากนี้นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท แบ่งเป็นเงินสนับสนุน งานประเพณีสงกรานต์ 20,000 บาท และงานประเพณีวันอนุรักษ์มรดกไทย เล่าขานตำนานแหลมฉบัง 10,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง และประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯพร้อมด้วยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และประธานชุมชน 23 ชุมชน ร่วมรับมอบ เงินสนับสนุนในครั้งนี้อีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.