Header Ads

 


ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค4 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข คืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1444 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ณ มัสยิดบ้านบูกิตปาลัส

ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค4 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข คืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1444 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ณ  มัสยิดบ้านบูกิตปาลัส 


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 17.45 น. ที่ มัสยิดบ้านบูกิตปาลัส ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ สร้างบรรยากาศที่ดีในห้วงของการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ โดยก่อนละศีลอด พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า (ขอดุอาร์) ให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น


ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมเปิดบวชกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ ในนามของหน่วยงานภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดภายในชุมชน  โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ปฎิบัติตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ที่มีความห่วงใยพร้อมสั่งการให้หน่วยงานทหาร ในพื้นที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกกิจกรรมในห้วงเดือนรอมฎอน พี่น้องชาวไทยมุสลิม พร้อมทั้งสั่งการ เน้นย้ำ ในช่วงเดือนรอมฎอนให้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และประชาชนมีความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยในทุกหมู่บ้าน ทุก ชุมชน เพื่อให้เดือนรอมฎอนเปี่ยมไปด้วยความสุข และผ่านพ้นไปด้วยดี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคีของชุมชนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชน ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจที่ดี ในการนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค และอินผลีม สำหรับละศีลอดให้กับผู้นำศาสนา และ อิหม่านประจำมัสยิดในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารละศีลอดพร้อมกัน


 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.