Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน ปะจำปี 2566

   ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยพนักงาน นายนายปรีชา ธรรมประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ประธานชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดเป็นทุนค่าธรรมเนียมในการศึกษาของผู้เข้ารับทุนรวมทั้งสิ้น 25 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  502,100 บาท โดยโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.