Header Ads

 


“ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
 “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

.

ระหว่างวันที่ 28- 29 มีนาคม 2566  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ และนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งในระดับมัธยม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนบ้านแพะวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนสังวาลวิทยา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รวม 10 สถาบัน 64 ทุน พร้อมมอบค่าน้ำมันรถ และสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) และน้ำดื่ม  ให้แก่ 8 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รวมงบประมาณดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 436,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยเหลือสังคม  ให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา เติมเต็มความหวัง เป็นอนาคตของครอบครัว และสังคมประเทศชาติ โดยมีการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้น ทุนทุกระดับปีสุดท้าย และทุนสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

.

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

.

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมงานสาธารณกุศลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung  

.

#ป่อเต็กตึ๊ง ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต 

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” 

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน 

#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418 

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.