Header Ads

 


นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 2566
 นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 2566


ที่ลานโดมสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายกเมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 13 เมษายน 2566  นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ 2566 โดยมีนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566  โดยมีข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อ.ส.ม. ผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566  เทศกาลวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย มาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธไมตรี ทางเทศบาลเมืองนครนายก ได้ตะหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ต่อเนื่องมาทุกปี  เทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและสูงอายุ และการแสดงเชิดสิงโต-มังกรทอง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและจากประชาชนในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างดี


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.