Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ปลุกเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 


วันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ ศาลาการเปรียญวัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธาน ซี่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

*การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆในพื้นที่ ซึ่งประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร จนครบระเบียบวาระการประชุม**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า อำเภอกระทุ่มแบน ได้แบ่งพื้นที่เลือกตั้งจำนวน 4 เขตเลือกตั้ง โดยมี 2 เขตเลือกตั้ง ที่มีผู้สมัครเพียง 1 คน ซึ่งไม่ต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ต้องดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย คือ หน่วยเลือกตั้งที่ ได้แก่ หมู่ที่ ถึง หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง สถานที่เลือกตั้ง เต็นท์ บริเวณเทศบาลตำบลสวนหลวง ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ ได้แก่ หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง และหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลแคราย สถานที่เลือกตั้ง เต็นท์ 2 บริเวณเทศบาลตำบลสวนหลวง และเขตเลือกตั้งที่ มีหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย คือ หน่วยเลือกตั้งที่ ได้แก่ หมู่ที่ ถึง หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง และหมู่ที่ ตำบลท่าไม้ สถานที่เลือกตั้ง ศาลาศิริสาครธรรม วัดท่ากระบือ ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ ได้แก่ หมู่ที่ ถึง หมู่ที่ ตำบลหนองนกไข่  และหมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ ถึง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้ สถานที่เลือกตั้ง ศาลาปุ่น - สมร ตรีชั้น วัดท่ากระบือ


 ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเข้าคูหาออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ เท่านั้น ทั้งนี้ได้แจกเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


--- ปล่อยเสียงเชิญชวนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ---*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////ขับเคลื่อนโดย Blogger.