Header Ads

 


ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 


พลเอกอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการหารทหารพัฒนา และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและให้กำลังใจกำลังพลสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน พร้อมพบปะกำลังพลของหน่วยทุกนายเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลังพลในทุกระดับ ซึ่งการลงพื้นที่ชายแดนใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

  

พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลของหน่วย และกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มขีดความสามารถ และขอให้กำลังพลยึดมั่น หลักในการทำงาน 5 ข้อ 1.ทำงานให้สำเร็จมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 2 .ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการของกำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดี 3.ดูแลหน่วยทั้งเครื่องจักร ยานพาหนะยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 4.มีความรักความสามัคคีรักษาชื่อเสียงของหน่วย และ 5.หมั่นพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาหน่วยให้มีความก้าวหน้าทันสมัย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ของประชาชนทั่วไป และได้ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  และด้วยความเสียสละ เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุขต่อไป เป็นไปตามนโยบายของ  พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด “ จงรักภักดี ปฏิบัติตนดี ปฏิบัติงานดี เพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ” และนโยบายของผู้บัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “ นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ”


 นราธิวาส-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.