Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร หารือผู้นำเกษตรกรวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 


วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายนพคุณ ไทยประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หารือผู้นำเกษตรกรวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแกนนำเกษตรกรตำบลท่าไม้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้
* นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นัดผู้นำเกษตรกร ตำบลท่าไม้ มาหารือเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมร่วมขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และวางแผนออกแบบให้เกิดการปฏิบัติได้จริง เกิดเป็นรูปธรรม โดยให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความพร้อมในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ออกสู่สาธารณะให้กับประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครต่อไป
 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นายนพคุณ ไทยประเสริฐ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.