Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย วาระพิเศษ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำระเบียบข้อบังคับสำหรับการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย วาระพิเศษ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำระเบียบข้อบังคับสำหรับการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ และพิจารณาแนวทางลดการแพร่ก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่พัฒนาร่วมอย่างยั่งยืน

          วันที่ 11 ก.พ.2566 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA:Malaysia-Thai Joint Authority) เข้าร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย วาระพิเศษ ในระดับผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง(Board Retreat)  โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานร่วมฝ่ายไทยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย YBHG.TAN SRI DR.RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย และสมาชิกองค์กรร่วมฯ จากทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ Intercontinental Phuket Resort จ.ภูเก็ต โดยการประชุมครั้งนี้มีการรายงานความก้าวหน้าและร่วมพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ และการบรรยายเกี่ยวกับการแพร่ก๊าซเรือนกระจก รวมถึง การกำหนดแผนงานลดการแพร่ก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการรักษาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (MTJDA: Malaysia – Thai Joint Development Area) ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน           การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นับเป็นการร่วมแสดงบทบาทที่สำคัญในฐานะผู้แทนกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ ร่วมกำหนดทิศทางในการแสวงประโยชน์ทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเลในพื้นที่ JDA อย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานสำหรับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#thetrustednavy

ขับเคลื่อนโดย Blogger.