Header Ads

 


ปทุมธานี นายกแจ๊สโชว์ผลงาน2ปีพลิกโฉมปทุมธานีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะมั่นคงปลอดภัย
 ปทุมธานี นายกแจ๊สโชว์ผลงาน2ปีพลิกโฉมปทุมธานีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะมั่นคงปลอดภัย

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุขและการกีฬา ด้านการเมือง

     ด้าน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การเดินหน้าพัฒนาปทุมธานี เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลิกโฉมปทุมธานี สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่มั่นคงและปลอดภัย ก้าวไกลเศรษฐกิจ บนวีถีชีวิตใหม่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย”องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ยังเดินหน้าไม่หยุด พร้อมขับเคลื่อน นโยบาย ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 6 ด้านได้แก่ 

     1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่งที่เชื่อมต่อ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยการก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไข ปัญหาการจราจร ที่ติดขัดอย่างเป็นระบบบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึงเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำขาดแคลน  สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากร เช่น รถดูดโคลนเลน ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ และคูคลอง ตลอดจนได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมด้วยการมอบ  โฟมลอยน้ำ ถุงยังชีพ และทรายถม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อน

      2.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ทำการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต ของเด็กสตรีคนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา    ยาเสพติดในจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดปทุมธานี ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความอบอุ่น และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทา     สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสุนัขและแมวจรจัดให้มีที่อยู่และมีการดูแลอย่างเหมาะสม

     3.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด พัฒนาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากน้ำเน่าเสีย ภายใต้โครงการ “คลองสวยน้ำใส  วิถีไทยต้องกลับมา” 

    4.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ จัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือตลาดกลาง “ตลาดนัดบัวหลวง” เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มีรายได้เสริม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้ชุมชนมี    ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดงานประเพณีแข่งขันจุดลูกหนู งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดปทุมธานี 

     5.นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม  จำนวน 734,300 โดส และวัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 1 แสนโดส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี  และได้รับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 แห่ง  มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยดูแล สุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้มีสุขภาพที่ดี ป้องกันควบคุมและบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน เพื่อให้ประชาชนชาวปทุมธานีได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนรถพยาบาลกู้ชีพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้แก่โรงพยาบาลในชุมชน  จำนวน 4 คัน ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป

     6.นโยบายด้านการเมือง การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีความรู้ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น ความรู้เรื่องประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่ของพลเมืองเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบภายในองค์กร ขอให้ทุกฝ่ายจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน เหลือเวลาอีก 1 ปี 10 เดือน ถึงจะมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ขอให้เดินหน้าทำงานด้วยกันต่อไป.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.