Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างบูรณาการ


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง


          วันที่ 24 ม.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการบูรณาการติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ และการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลฯ จากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน อย่างบูรณาการ ให้กำลังพล และครอบครัว ได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

          โดยคณะกรรมการฯ ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ประสบภัย (ไม่ได้รับบาดเจ็บ)  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 สิทธิกำลังพล ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การปูนบำเหน็จพิเศษ (เลื่อนชั้นเงินเดือน) , การขอพระราชทานยศ , การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , บำเหน็จตกทอด  , บำนาญพิเศษ , บรรจุทายาททดแทน เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 สวัสดิการต่างๆ ของหน่วย เช่น  เงินประกันภัยกลุ่มแบบ “เฉพาะกิจกองทัพเรือ” , เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ , เงินสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารเรือ , เงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นต้น
และ กลุ่มที่ 3 เงินบริจาคจากภาคเอกชน และเงินช่วยเหลืออื่นๆ


        ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิต รวมทั้งการช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยของครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้เร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว อย่างบูรณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการดูแลกำลังพล และครอบครัวจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลัง และดีที่สุด

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.