Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมพิจารณาการได้รับสิทธิในการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาทของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง


          วันที่ 23 ม.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการพิจารณาการได้รับสิทธิในการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาทของข้าราชการทหารและทหารกองประจำการที่เสียชีวิต เนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท และกำหนดจำนวนทายาทที่จะได้รับสิทธิ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 
          จากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลจากหน่วยต้นสังกัดของกำลังพลที่เสียชีวิต ในการได้รับสิทธิบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท (การบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน เป็นต้น) จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย โดยสรุปดังนี้ เสนอกองทัพเรือให้บรรจุทายาท ตามกฎกระทรวงฯ จำนวน 7 ราย , บรรจุบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 13 ราย , รับทราบการเสนอบรรจุทดแทนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 1 ราย (เมื่อเอกสารเรียบร้อยให้หน่วยต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป) และรับทราบการสละสิทธิ จำนวน 3 ราย (ในอนาคตหากครอบครัวมีความประสงค์จะขอบรรจุทายาทสามารถดำเนินการผ่านต้นสังกัดได้) ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้สิทธิกำลังพลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการดูแลครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตในด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลัง และดีที่สุด

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.