Header Ads

 


ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างนำสมาชิก ธกส.9 จังหวัด ร่วมแถลงโชว์ผลงานพร้อมเปิดแอปพลิเคชั่น Farm Me Market ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่​

นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการส านักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง แถลงข่าวถึงผลการ ดำเนินงานของ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.) ในปีบัญชี 2565 ที่ดำเนินงานมาแล้ว 9 เดือน โดยฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และตาก  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 ซึ่ง ธ.ก.ส. ยังคงทำหน้าที่ตามภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพ ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการ SMAEs สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อย่างเต็มศักยภาพ โดยสรุปภารกิจที่ผ่านมา ณ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้ ด้านการสนับสนุนสินเชื่อ สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และสนับสนุนฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ในทุกกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวน 78,997.09 ล้านบาท ทำให้มีพอร์ตสินเชื่อคงเหลือในระบบจำนวน 224,648.32 ล้านบาท ส่งผลต่อการเติบโตสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 3,007.65 ล้านบาท ขณะเดียวกันสามารถระดมทุนผ่านผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากดิจิทัล และสลากออมทรัพย์ของ ธนาคาร ทำให้มียอดเงินฝากคงเหลือรวมทั้งสิ้น 166,205.36 ล้านบาท ลดลงจากต้นปี 180.86 ล้านบาท และในช่วงกลางปีที่ผ่านมาในพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินมาตรการทั้ง ทางตรงและทางอ้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าและพี่น้องประชาชน ดังนี้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร และผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งในเขตรับผิดชอบได้รับผลกระทบทุก จังหวัดยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 729 ตำบล จำนวน 285,821 ไร่ ผู้บริหาร และ พนักงาน ธ.ก.ส. ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยการมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 613,940 บาท โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคา 2566 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการส านักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง  และเจ้าหน้าที่ ธกส.ทั้ง 9 จังหวัดได้เข้าเยี่ยมลูกค้าวิสาหกิจชุมชน เกษตรผสมผสานบ้านเสรีราษฎร์ กลุ่มผู้ผลิตแมคคาเดเมีย บ้านเสรีราษฎร์ พื้นที่ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก  ซึ่งทางกลุ่มมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 7 คน มีพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียประมาณ 500 ไร่ มีการนำผลแมคคาเดเมีย มาแปรรูปผลิตเป็นเมล็ดแมคคาเดเมียคุณภาพ และเยี่ยมชมไร่ภักดี  ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของเซเว่น 7-11 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ส่งเซเว่นทั้งหมด 700 สาขา โดยทำส่งกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง ส้ม ผลไม้ชนิดอื่น และได้ทำกล้วยทอดสลัดน้ำมัน (vacuum fried banana) กล้วยทอดสูญญากาศจำหน่ายในท้องตลาดด้วยในขณะเดียวกันทางธนาคารเพื่อการเกษตรฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างได้ให้การสนับสนุนตลาด online โดยฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างได้สร้างร้าน Farm Me Market ผ่าน Application Line โดยเป็นสื่อกลาง ให้ทุกจังหวัดในพื้นที่นำสินค้าพรีเมี่ยมจำหน่ายผ่าน Platfrom นี้ โดยธนาคารเข้าไปให้ความรู้ในการพัฒนารูปแบบปแบบผลิตภัณท์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ให้ความรู้ในการจัดทำสื่อผลิตภัณท์ การซื้อขาย ระบบการเงิน การจัดสต๊อกสินค้าและการขนส่ง เพื่อเป็นช่องทาง เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าอีกทางหนึ่ง
👏👏ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​👏👏
ขับเคลื่อนโดย Blogger.