Header Ads

 


🛺🛺โรงเรียนอนุบาลลาดยาว​ เปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์🛺🛺

💧วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางพรเพชร เขมวิ​รัตน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ​ อาคารปฐมประสิทธิ์พิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร​ วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์​ เขต 2  กล่าวว่า​ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการ ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ ครู นักเรียน กล้าแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรม เป็นสื่อเพื่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีการจัดวิธีการประกวดแข่งขันทักษะ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ   จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565​ ขึ้น​ ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดบ้านไร่ และโรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม ภายใต้กรอบแนวคิด​ " เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล" ซึ่งในการจัดกิจกรรมแข่งขันวันนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์​ เขต 2 จำนวน 144 โรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนกล้าแสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ โดยมีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสร้างภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 2​ ต่อไป💧🐌🐌ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🐌🐌
ขับเคลื่อนโดย Blogger.